Položka byla přidána do košíku

Obchodní podmínky

 
Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se uplatní při prodeji zboží v internetovém obchodě dostupném na internetové adrese www.eisberg.cz („e-shop“) provozovaných společností EISBERG, a.s., se sídlem Hradčany 1, 666 03 Tišnov, IČO: 269 24 897, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4307 (dále jen „dodavatel“) odběratelům, kteří jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „odběratel“). Obchodní podmínky se stávají neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu a součástí Rámcové kupní smlouvy, byla-li taková mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena.
 
I. Uzavření kupní smlouvy
 
1.1. V e-shopu a mobilní aplikaci dodavatel prezentuje zboží, které odběratel může poptávat. Prezentaci zboží v e-shopu nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky zboží dává odběratel dodavateli nabídku k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení dodavatele, které zboží může být dodáno, jak je blíže specifikováno v čl. 2.4. Obchodních podmínek.
 
II. Objednání zboží a potvrzení
 
2.1. Před odesláním objednávky je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje obsažené v objednávce.
2.2. Odesláním objednávky zboží je odběratel vázán svou nabídkou k uzavření kupní smlouvy až do jejího uzavření nebo do zrušení objednávky, které je učiněno v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
2.3. Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2.4. Dodavatel potvrdí odběrateli vytvoření objednávky automatickým e-mailem. V dalším e-mailu potvrdí dodavatel odběrateli, které zboží má dodavatel aktuálně k dispozici a může být dodáno. Až e-mail s potvrzením zboží, které dodavatel může dodat, je akceptací nabídky odběratele k uzavření kupní smlouvy ze strany dodavatele.
2.5. Dodavatel negarantuje dostupnost zboží prezentovaného v e-shopu. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odběratele zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat, a to i pro případ chybně uvedené ceny zboží prezentovaného v e-shopu nebo v případě náhlé výrazné změny nákupní ceny zboží. Odběratel bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky a může mu být nabídnuto náhradní zboží.
2.6. Dodavatel je dále oprávněn stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží či objednané nadměrné množství zboží nedodat, případně objednané množství omezit na základě vlastní úvahy. Odběratel bude o odmítnutí části nebo celé objednávky informován e-mailem či telefonicky.
2.7. Odběratel je oprávněn svou objednávku kdykoliv zrušit až do potvrzení dodavatele o tom, které zboží může dodavatel dodat.
 
III. Cenové a platební podmínky

3.1. Ceny zboží uvedené na internetových stránkách jsou bez DPH. Při nákupu se uplatní ceny zboží platné v okamžiku odeslání objednávky odběratelem.
3.2. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy. Odběratel se zavazuje uhradit dodavateli spolu s cenou zboží i cenu dopravy ve výši 99 Kč bez DPH. V případě, že cena zboží přesáhne 2000 Kč bez DPH, je cena dopravy zdarma.
3.3. Odběratel se zavazuje uhradit cenu zboží i cenu dopravy v hotovosti přepravci při převzetí zboží, nebyl-li mezi stranami v Rámcové kupní smlouvě (nebo jiné obchodní smlouvě) dohodnut jiný způsob platby týkající se objednávky zboží z e-shopu.
3.4. Dodavatel si vyhrazuje právo možnosti změn aktuálních cen zboží uvedených na internetových stránkách.
3.5. Odběratel souhlasí s tím, že mu budou daňové doklady vystavovány a doručovány v elektronické podobě ve smyslu § 26 odst. 3 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 
IV. Dodání a převzetí zboží
 
4.1. Dodavatel dodá zboží zpravidla v den, který odběratel v e-shopu či v mobilní aplikaci zvolil, není-li u zboží uvedeno jinak. V případě, že by doba dodání měla být výrazně prodloužena, vyhrazuje si dodavatel právo kontaktovat odběratele ohledně dalšího postupu.
4.2. Místem dodání je místo v České republice, které kupující uvedl v objednávce. V případě, že je zboží dodáváno prostřednictvím jiného přepravce, než je dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele okamžikem předání zboží prvnímu přepravci. V případě, že zboží dopravuje odběrateli dodavatel, přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele předáním zboží odběrateli.
4.3. Vlastnické právo ke zboží je na odběratele převedeno okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí na věci odběratele přechází převzetím zboží.
4.4. Marným doručením není dotčeno právo dodavatele požadovat a vymáhat náhradu škody, která mu v souvislosti s marným doručením vznikla. V případě požadavku odběratele na opětovné doručení je dodavatel oprávněn opětovně účtovat odběrateli cenu dopravy.
 
V. Odstoupení od smlouvy
 
5.1. Odběratel souhlasí s tím, že od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek je oprávněn odstoupit pouze tehdy, pokud dodavatel nedodá objednané zboží ani do 3 pracovních dnů po lhůtě dodání.
 
VI. Odpovědnost za vady zboží a Reklamace
 
6.1. Podepsáním dodacího listu odběratel potvrzuje, že zboží zkontroloval a že jej převzal mechanicky nepoškozené.
6.2. Odběratel je povinen při přejímce si zboží prohlédnout, zda nemá zjevné vady. Při zjištění vad je odběratel povinen tyto ihned při přejímce dodavateli oznámit, tzn. vady vyznačit a popsat do dodacího listu a zboží vrátit zpět řidiči dodavatele, který vrácení reklamovaného zboží a existenci vad potvrdí svým podpisem. Za zjevné vady se považuje i) rozmražené, nekvalitní zboží, ii) scházející množství oproti dodacímu listu, iii) dodání jiného než objednaného zboží nebo iv) mechanické poškození zboží při přepravě. Ostatní vady je odběratel povinen reklamovat ihned po jejich zjištění a v záruční době zboží.
6.3. Oznámení vad odběratel učiní podáním písemné zprávy o vadách obchodnímu zástupci dodavatele nebo dodavateli písemně nejpozději do 7 dnů od dodání zboží, přičemž je při reklamaci povinen uvést odběratelské číslo, druh reklamovaného zboží, množství reklamovaného zboží, důvod reklamace, datum dodání reklamovaného zboží a číslo dodacího listu (popř. faktury).
6.4. Vady potravinářského zboží, které se rychle kazí, musí však odběratel reklamovat nejpozději den následující po koupi, jinak jeho právo na uplatnění vad zboží zaniká.
6.5. Je-li na dodaném zboží vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
6.6. Odběratel je povinen reklamované zboží řádně uskladnit.
6.7. K vyřízení reklamace se dostaví do 7 pracovních dnů k odběrateli obchodní zástupce dodavatele, nedohodnou-li se odběratel a dodavatel jinak. V případě, že se obchodní zástupce v této době k odběrateli nedostaví, oznámí tuto skutečnost odběratel dodavateli písemně do 3 dnů po uplynutí této lhůty.
6.8. O provedeném reklamačním řízení bude sepsán obchodním zástupcem dodavatele zápis s určením způsobu vyřízení reklamace.
6.9. Odběratel je povinen předat zboží k reklamaci čisté, kompletní a ve vhodném obalu, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží. Za poškození zboží při přepravě způsobené nevhodným obalem je odpovědný odběratel.
6.10. Dodavatel neodpovídá za vady zboží:
     a) pokud vadu zboží odběratel způsobil sám tím, že používal zboží v rozporu s návodem na jeho použití či skladování nebo obecně známými pravidly pro jeho použití či skladování, nebo jiným způsobem,
     b) pokud odběratel před převzetím zboží o vadě zboží věděl,
     c) pokud reklamace odběratele odporuje povaze zboží, zejména pokud jde o rychle se kazící věc,
     d) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,
     e) které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti zboží,
     f) způsobené zásahem neoprávněné osoby na zboží nebo jeho součásti.
6.11. Dodavatel vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace odběratelem a po konzultaci s odběratelem sdělí objednateli, jaký způsob vyřízení reklamace dle čl. 6.12. nebo čl. 6.13. těchto Obchodních podmínek zvolil.
6.12. Představuje-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má při vyřizování reklamace odběratele dodavatel právo volby mezi odstraněním vady a poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny.
6.13. Představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy, je dodavatel oprávněn vyřídit reklamaci odběratele dle své volby jedním z následujících způsobů:
     a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
     b) odstranění vady opravou věci,
     c) přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo
     d) odstoupením od smlouvy a vrácením ceny zboží odběrateli po vrácení zboží odběratelem.
 
VII. Dostupnost e-shopu
 
7.1. Dodavatel není odpovědný za technické problémy spojené s dostupností a funkčností e-shopu či mobilní aplikace a za případnou škodu vzniklou v souvislosti s takovými problémy.
7.2. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky e-shopu nebo v důsledku užití webové stránky e-shopu v rozporu s jejím určením.
7.3. Dodavatel si vyhrazuje právo omezit dostupnost e-shopu na dobu nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému i právo provoz e-shopu a mobilní aplikace kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit.
 
VIII. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním
 
8.1. Dodavatel postupuje při zpracování osobních údajů odběratele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.
8.2. Odběratel uděluje dodavateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa v souladu s ustanovením § 5 zákona o ochraně osobních údajů za účelem zpracování objednávky odběratele. Odběratel rovněž uděluje souhlas, aby tyto údaje byly v plném rozsahu zařazeny do marketingových databází dodavatele a jeho spřízněných osob a využívány k marketingovým účelům, zejména k provádění průzkumů trhů a k zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb dodavatele a jeho spřízněných osob.
8.3. Odběratel zároveň souhlasí, že daňové doklady a dodací listy vystavené dodavatelem za dodávku zboží odběrateli a v nich obsažené osobní údaje, mohou být předány ke zpracování třetí straně za účelem jejich dalšího využití v rámci IT řešení poskytovaného třetí stranou dodavateli anebo odběrateli.
8.4. Odběratel uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů dobrovolně na dobu 3 let od posledního nákupu nebo od provedení registrace, podle toho, která lhůta uplyne později.
8.5 Odběratel prohlašuje, že pokud poskytne dodavateli osobní údaje dalších osob (např. jejich kontaktní údaje) pro účely jejich uvedení na daňové doklady či dodací listy (a to i za  účelem jejich předání dodavatelem třetím osobám v souladu s těmito podmínkami), má odběratel zajištěny všechny potřebné souhlasy takovýchto osob v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, pokud zákon o ochraně osobních údajů poskytnutí souhlasů vyžaduje.
8.6. Odběratel má v souladu s § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, je oprávněn požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to bezplatně, má právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně na adrese sídla dodavatele a dále má možnost požádat o nezasílání obchodních sdělení. V případě domnělého porušení svých práv má právo obrátit se na dodavatele i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.7. Odběratel souhlasí, že v případě využití služeb zákaznické telefonické linky, pokud ji dodavatel zřídí, mohou být jeho hovory nahrávány za účelem vyhodnocování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 
IX. Závěrečná ustanovení
 
9.1. Tyto Obchodní podmínky a veškeré kupní smlouvy uzavřené za použití e-shopu se řídí právním řádem České republiky.
9.2. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Činnost dodavatele podléhá dále dozoru Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
9.3. Dodavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetové stránce e-shopu a/nebo v rámci mobilní aplikace. Odběratel zasláním objednávky vždy vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek.
9.4. Je-li znění těchto Obchodních podmínek v rozporu se zněním Rámcové smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem (byla-li mezi stranami uzavřena), uplatní se pro práva a povinnosti stran při objednávání zboží z e-shopu a prostřednictvím mobilní aplikace přednostně znění těchto Obchodních podmínek, ustanovení § 1751 občanského zákoníku se tedy nepoužije, s tou výjimkou, že Platební podmínky a fakturace uvedené v článku III. Rámcové kupní smlouvy (nebo jiné obdobné smlouvy) uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem se budou uplatňovat společně s platebními podmínkami specifikovanými v těchto obchodních podmínkách v jejich článku III.
9.5. V případě reklamace nebo případné úpravy termínu či způsobu dodání je namísto písemné komunikace postačující komunikace emailem, pokud oprávněná osoba druhé straně potvrdí ze své obvyklé emailové adresy příjem zprávy.
 
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.


×

ZAREGISTRUJTE SE A NAKUPUJTE U NÁS!

Novinky, které vás nenechají chladnými

Přejít na odkaz